Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Waarom
DSC ’65 wil graag dat iedereen van voetbal kan genieten. We willen een club zijn waar iedereen zich kan thuis voelen en een ieder op zijn of haar manier uiting kan geven aan de sport voetbal. Iedereen die betrokken is bijde club doet dit met een betrokken hart. Het kan echter ook voorkomendat iemand zich niet (meer) thuis voelt binnen de vereniging. Er is een probleem waarbij je niet bij het bestuur, leider of de trainer terecht kan. De vertrouwenspersoon is dan aan te spreken voor steunen advies. Deze biedt in de eerste plaats een luisterend oor. Daarna zal de vertrouwenspersoon met de persoon in kwestie praten over hoe het probleem kan worden aangepakt.

 Wie
Ieder lid (of ouder),vrijwilliger, leider, trainer van DSC ’65 kan met devertrouwenspersoon overleggen of een probleem bespreken. De vertrouwenspersoon zal ook bekijken of het probleem opgelost kan worden of wellicht doorverwijzen naar de tuchtcommissie.

Rol
De vertrouwenspersoon is in eerste instantie het eerste aanspreekpunt. De mogelijkheden worden in kaart gebracht. Welke hulp, begeleiding en/of ondersteuning kan erworden gegeven. Daar waar nodig kan de vertrouwenspersoon adviseren in het treffen van preventieve maatregelen.

De vertrouwenspersoon valt onder de voorzitter van DSC ’65, maar maakt geen deel uit van het bestuur. Eén maal per jaar zal de vertrouwenspersoon een kortverslag overhandigen (aan de voorzitter) van het afgelopen jaar. Dit zal uiteraard geanonimiseerd zijn.

Wie is de vertrouwenspersoon binnen DSC ’65?

De vertrouwenspersoon binnen DSC ’65 is Alette Smits. Zij is te bereiken via telefoon of e-mail.

tel : 06 29341254
e-mail :alettesmits@hotmail.nl

Kort samengevat

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon zal zorgen voor een luisterend oor, en dus een klankbordfunctie vervullen. Het bieden van emotionele en praktische ondersteuning en zorg dragen voor de eerste opvang van een slachtoffer van ongewenste omgangsvormen. Overleg met het slachtoffer staat voorop, deze bepaalt het tempo en geeft zo nodig toestemming voor noodzakelijke stappen.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?

De vertrouwenspersoon gaat niet bekijken of dat gene wat wordt gemeld ook waar is. Enkel het slachtoffer ondersteunen en een mogelijke te volgen route zal worden aangeven. Het nemen van maatregelen zal via de voorzitter verlopen. Er zal ten alle tijde serieus naar ”eenklacht” worden gekeken en de vertrouwenspersoon zal hierover geen oordeel geven.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon staat borg voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding. In overleg met het slachtoffer kan hij/zij een zaak open of geanonimiseerd bespreken met de voorzitter van de vereniging.De voorzitter van de vereniging is de enige persoon waarmee een zaak besproken wordt, dit in verband met zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van de leden van de vereniging. Er is echter één uitzondering: De vertrouwenspersoon heeft een meldingsplicht wanneer hem/haar strafbare feiten/handelingen medegedeeld worden.

Werkwijze

Het is niet de bedoeling dat bij elke misplaatste grap de vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld. Men dient dan eerst in overlegmet de leiders/trainer te gaan. Indien dit niet leidt tot een oplossing dan kan worden gekozen om de vertrouwenspersoon in teschakelen. Bij ernstige zaken is de vertrouwenspersoon uiteraard direct te benaderen. Deze is zoals aangegeven telefonisch en via e-mail te bereiken.

Sponsoren